Privacy - Triple-B Consultancy

Privacystatement verder uitgelegd...

Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant of medewerker van de klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer is een persoonsgegeven. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Een los werknemersnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra u ook weet van wie dat nummer is.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat u kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Algemene gegevensbescherming (Avg) noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Triple-B Consultancy registreert persoonsgegevens om aan de opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te bieden. De persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door rechtstreekse invoer of aanlevering door de opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van Triple-B Consultancy verwerkt op verzoek van gebruikers.

Een van de kerntaken van Triple-B Consultancy is het zorgen dat haar klanten voldoen aan de eisen uit de Avg.  Europees gecertificeeerd medewerker(s) (CIPP/E)  van Triple-B Consultancy voeren hun taken uit conform de eisen gesteld aan deze medewerkers vanuit de Avg. Daarbij hebben ze een geheimhoudingsplicht en eist de wet dat wij met gegevens vertrouwelijk omgaan.

Uw data regelen kan en mag alleen als we u goed kennen. Daarom  vragen we bij klantcontact naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld het paswoord om in te loggen op onze website aanpassen

Uitvoeren van onze overeenkomst ▼

De klanten van Triple-B Consultancy zijn een overeenkomst aangegaan met Triple-B Consultancy voor het verlenenvan diensten op het gebied van IT-infrastructuur, IT-Security en  Privacy. Daarvoor zijn overeenkomsten opgesteld waarin wordt geregeld dat Triple-B Consultancy zich aan de wettelijke verplichtingen van de Avg houdt.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • U e-mails sturen vanuit de Triple-B Consultancy voor het maken van afspraken
 • Uw aanvraag voor of wijziging tot toegang van de webapplicatie beoordelen en regelen.
 • Onze klanten factureren en andere financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw producten beheren.

Risico’s verkleinen ▼

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico’s te verkleinen.

 • We kunnen uw toegang tot de webapplicatie blokkeren of u waarschuwen als de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en rollen binnen uw applicaties, En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

Ons houden aan de wet ▼

We hebben persoonsgegevens van onze medewerkers, klantcontacten en de medewerkers van onze klanten.

Voor de taken die uitgevoerd moeten worden in het kader van de dienstverlening op het gebied van de privacy, en dus acteren als functionaris gegevensbescherming, zijn we overeenkomstig het Unierecht en lidstatelijk recht gehouden aan geheimhouding en vertrouwelijkheid. art 38 lid 5 Avg.

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Gegevens over wie u bent (Identificatiegegevens)  ▼

Met u persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Onderzoeken of u klant bij ons bent
 • Uw aanvraag voor of wijziging van een ander product beoordelen en regelen.
 • Onze financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
  Het gaat hierbij enerzijds om namen, adressen en woonplaatsen, met mogelijk een aanvullend gegeven, maar in principe niet verschillend van de gegevens in een ‘telefoonboek’. Anderzijds gaat het om voor de opdracht noodzakelijke aanvullende gegevens, zoals een ingediende aanvraag voor te leveren diensten. Er worden niet meer gegevens door een opdrachtgever aan Triple-B Consultancy verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Een opdrachtgever is daarbij verplicht om deze doorzending van persoonsgegevens te melden.
 • Uw producten beheren.

Uw transacties in de applicatie (transactiegegevens)▼

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten.. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico’s te verkleinen.

Gegevens nodig voor veilgheid en bestrijden van fraude ▼

Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wilt u bij ons u security of privacy regelen? Dan gaan we bijvoorbeeld:

 • u identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn.
 • uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij  Triple-B Consultancy mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst: of Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

Bijzondere persoonsgegevens ▼

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De bewaartermijn voor b.v. factuurgegevens eindigt na 7 jaar hun verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst of b.v bij beëindiging van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Triple-B Consultancy worden de klantgegevens opgeruimd met de uitzondering van die gegevens die wettelijk een langere bewaartermijn eisen.