Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG Consultancy

AVG Consultancy -Data Privacy en Databescherming – GDPR

Veel organisaties, bedrijven en verenigingen worstelen met de privacy wetgeving en wat dit nu voor hen betekent. Een van de pijlers van Triple-B Consultancy is gespecialiseerd in deze tak en kan met haar gecertificeerde AVG consultants organisaties, bedrijven en  verenigingen  helpen. Dit gebeurd op een op maat gemaakte, professionele en  kosteneffectieve wijze.

Een stukje gescheidenis over het onstaan van de AVG en de impact op bedrijven, organisaties en verenigingen.

In 2015 hebben de Europese Commissie, de Europese raad en het Europese parlement overeenstemming bereikt over de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe Europese Verordening verving medio 2018 onze Nederlandse privacywet Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en werd van dat moment de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming). Het betrof een ingrijpende herziening van de bestaande Europese Data Protection Directive uit 1995. De invoering hiervan heeft dan ook grote gevolgen voor organisaties, bedrijven en verenigingen op het gebied van privacy en databescherming.
Sommige regels waren al eerder van kracht (bijv. in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) die een artikel toevoegde aan Wbp waarmee omgang met datalekken werd geregeld), andere werden vanaf 25 mei 2018 van kracht  en sommige zullen pas komende jaren van kracht worden. De AVG is geen statische wet , de verwachting is dat nieuwe onderdelen toegevoegd of bestaande gewijzigd worden, mede als gevolg van ontstane jurisprudentie of gewijzigde inzichten. De AVG echter werd voor alle EU natuurlijke personen en vrijwel alle organisaties die persoonsgegevens van EU natuurlijke personen verwerken op 25 mei 2018 van kracht. Hoewel deze aanloopperiode ruim leek, was het voor bedrijven vaak maar net voldoende tijd om alle eisen van de GDPR in te voeren ergo het is niet gelukt en zelf nu nog volop bezig. Dat geldt zeker voor startup’s.  Met een toegenomen bedreiging op ontstaan van  datalekken en het slachtoffer worden van cybercrime, de mogelijkheid tot juridische vervolging en hoge boetes, het risico op reputatieschade, en afbreukrisico’s, is het niet verwonderlijk dat privacy hoog op de agenda staat binnen alle lagen van een bedrijf of organisatie.

Naast het beperken van risico’s kan de aanpak van data privacy ook worden aangewend om zich te differentiëren of als katalysator om de informatiehuishouding op orde te krijgen. Met name door de overvloed aan informatie over dit onderwerp is het voor bedrijven vaak moeilijk om in te schatten waar en hoe met privacy en databescherming te starten.
Privacy enkel vanuit een juridische hoek benaderen is onvoldoende. In essentie gaat het over persoonsgegevens en informatie. Informatie- en datamanagement zijn dan ook cruciaal als men compliancy  op een gestructureerde en effectieve manier wil aanpakken. In de praktijk zien we dat privacy en databescherming een multidisciplinair team behoeft. Hierin dienen zowel juridische zaken, informatie- en datamanagement, HRM, proces managers en proceseigenaren, Enterprise- en solution architecten als compliancy managers een rol te spelen. De pijler AVG Consultancy van Triple-B Consultancy kan met haar gecertificeerde medewerkers de verbindende rol op zich pakken voor uw bedrijf of organisatie. 

Voor kleinere bedrijven is een multidisciplinaire aanpak vaak niet haalbaar al is het maar vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn. Triple-B Consultancy helpt u mee om te voldoen aan de wetgeving en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden (b,v het Privacy light pakket). Triple-B Consultancy heeft alle kennis en vakgebieden in huis om een totale oplossing te bieden aan zowel kleine als grote  bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

AVG Consultancy projecten worden binnen Triple-B Consultancy volgens een gestandaardiseerde methode uitgevoerd of er kunnen modulaire pakketten afgenomen worden. Daarnaast heeft ze een unieke auditmethodiek opgezet

Klik hier voor de complete wettekst: Algemene verordening (EU) gegevensbescherming, AVG van het Europees parlement.